Przerwanie egzaminu na prawo jazdy 2019

Kiedy egzamin na prawo jazdy może zostać przerwany? Dlaczego oblałem prawo jazdy?

W pierwszej części egzaminu na prawo jazdy, części teoretycznej, egzaminowana osoba może zdobyć 74 punkty za prawidłową odpowiedź na wszystkie pytania. Minimalny próg, który upoważnia do pozytywnego zakończenia egzaminu, to 68 punktów.

W każdym z pytań/zadań znajduje się tylko jedna prawidłowa odpowiedź, a same pytania dzielone są na te z zakresu wiedzy podstawowej i specjalistycznej oraz dodatkowo punktowane wg. ich znaczenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Aby oblać egzamin teoretyczny możemy więc nieprawidłowo odpowiedzieć, np. na 6 pytań punktowanych nisko, po 1 pkt lub 1-2 pytania o wysokim znaczeniu w BRD. 

Egzamin praktyczny jest bardziej skomplikowany, gdyż o jego powodzeniu zadecyduje nie tylko poprawność wykonanych zadań egzaminacyjnych, ale także nasza znajomość przepisów ruchu drogowego.

Osoba egzaminowana uzyskuje:

  1. pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne.
  2. negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
  1. a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
  2. b) egzamin został przerwany przez egzaminatora w sytuacji, gdy:
  • zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym;
  • osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy:

Szczegółowe informacje dot. wykonywanych manewrów, możesz sprawdzić na dowolnej stronie internetowej wybranej jednostki WORD, np.:

Dlaczego oblałem praktyczny egzamin na prawo jazdy?

Warto zwrócić uwagę, że „oblanie” egzaminu na prawo jazdy może być następstwem dwóch  zdarzeń:

  • nieprawidłowego wykonania zadań egzaminacyjnych, zgodnie z opisem zadań wykazanych, m.in. na stronie WORD oraz w przepisach określających zasady egzaminu,
  • naruszenie zasad/przepisów ruchu drogowego.

Błędne wykonanie zadania egzaminacyjnego, nie powoduje od razu zakończenia całego egzaminu. Dopuszcza się dwukrotne wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego. Nie zwalnia nas to z przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz zachowania bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Podchodząc do egzaminu praktycznego, należy więc odróżnić poruszanie się po mieście od wykonywania zadań egzaminacyjnych, które będą stanowiły uzupełnienie przejazdu. 

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego
1 Spowodowanie kolizji drogowej.
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymała się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8 Niezastosowanie się do:8.1    sygnałów świetlnych,

8.2    sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

8.2    sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9 Niezastosowanie się do znaków:9.1    „stop”,

9.2    „zakaz wjazdu….”, *)

9.3    „zakaz skręcania w lewo”,

9.4    „zakaz skręcania w prawo”,

9.5     „nakaz jazdy….”, *)

9.6    wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

9.7    „linia podwójna ciągła”,

9.8    „zakaz ruchu”.

10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:10.1        na skrzyżowaniu,

10.2     pojazdom szynowym,

10.3     rowerzystom,

10.4     podczas zmiany pasa ruchu,

10.5     w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.6     podczas włączania się do ruchu,

10.7     podczas cofania.

11  Naruszenie zakazu zawracania.
12  Przekroczenie dopuszczalnej prędkości  o więcej niż 20 km/h.
13  Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14  Naruszenie zakazu wyprzedzania:14.1  na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

14.2  przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

14.3  na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4  na skrzyżowaniach,

14.5  na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6  na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15  Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
16  Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17  Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.