Kolizja czy wypadek drogowy – jak odróżnić i kiedy wezwać Policję?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wezwanie policji na miejsce zdarzenia drogowego jest obowiązkowe tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy którykolwiek z jego uczestników doznał obrażeń lub uległ śmierci. Tym samym wg. kodeksu drogowego, ustawy o ruchu drogowym, rozróżniamy dwa zdarzenia drogowe:

  • wypadek drogowy, tj. sytuację w której mamy uczestników którzy doznali obrażeń lub ulegli śmierci,
  • kolizja drogowa, tj. sytuacje w której doszło jedynie do uszkodzenia pojazdów.

Postępowanie w tej sytuacji opisuje Art. 44. Ustawy o ruchu drogowym: Obowiązki kierującego pojazdem podczas wypadku drogowego.

Jeśli więc dochodzi do jakiegoś incydentu na drodze, możemy także mówić o zdarzeniu w ruchu drogowym, tj. zdarzeniu drogowym, które w zamyśle dotyczy, któregoś z uczestników ruchu drogowego. Jednak zdarzeń możemy wyróżnić znacznie więcej niż tylko wypadek i kolizję.

Podstawowa różnica pomiędzy wypadkiem a kolizją drogową, poza oczywistą obecnością ofiar lub poszkodowanych, jest:

  • możliwość przestawienia pojazdów, po, np. uprzednim wykonaniu dokumentacji fotograficznej – kolizja drogowa,
  • możliwość spisania oświadczenia sprawcy kolizji i zakończenia sprawy bez mandatu, bez wzywania Policji – kolizja drogowa.

Jednocześnie w przypadku wypadku drogowego, przestawienie pojazdów jak i nie wezwanie służb ratunkowych, jest niedopuszczalnym wykroczeniem i zaniedbaniem.

„Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.

Wypadek to zdarzenie które jest jasno opisane w Ustawie o ruchu drogowym. Posiada definicję oraz określone ramy, w których każde zdarzenie o danym charakterze jest uznawane za wypadek.

„Kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”.

Kolizja drogowa nie posiada własnej, określonej kodeksem drogowym czy rozporządzeniem, definicji. To potoczne określenie zdarzenia, mniej groźnego od wypadku, które jest po prostu zdarzeniem w ruchu drogowym, a którego skutki odnoszę się jedynie do uszkodzeń, np. pojazdów, a więc wskazane wyżej straty materialne. W wyniku kolizji drogowej może dojść do konieczności wezwania służb, np. pogotowia ratunkowego, ale zdarzenie drogowe nie będzie rozpatrywane w tej sytuacji jako wypadek.

Wychodząc od faktu, że jesteś uczestnikiem zdarzenia drogowego, każdorazowo po zatrzymaniu pojazdu, pierwszą rzeczą jaką wykonaj to opuść pojazd zachowując szczególną ostrożność, a następnie oceń sytuację wizualnie, koncentrując uwagę na nawiązaniu kontaktu z uczestnikami zdarzenia, a nie ocenie stanu pojazdów. Na tym etapie będziesz w stanie określić, czy konieczne jest wezwanie służb ratunkowych i policji. Jeśli wymaga tego sytuacja zatrzymujemy inne pojazdy, przechodzimy do udzielenia pierwszej pomocy i zgłoszenia służbom ratunkowym. Jeśli sytuacja nie wymaga udzielenia pomocy, możemy przejść do zabezpieczenia miejsca zdarzenia (światła awaryjne, trójkąt ostrzegawczy) lub o ile pozwala na to stan pojazdów, usunięcia ich z drogi (warto wcześniej zrobić kilka zdjęć np. telefonem komórkowym). W tym momencie możesz rozpocząć ocenę stanu pojazdów, szkód, itp. i analogicznie, wzywając policję, jeśli pojawiają się sytuacje sporne lub koncentrując się na spisaniu orzeczenia sprawcy kolizji i szybkim zakończeniu sprawy.