Ksero lub poświadczenie notarialne dowodu rejestracyjnego – legalne?

Czy można wozić ze sobą ksero dowodu rejestracyjnego? Czy można wozić ze sobą poświadczenie notarialne dowodu rejestracyjnego? Niestety, w tym zakresie nasze prawo nie pozostawia wątpliwości – jest to nielegalne. Ale już niedługo przepisy zmienia się i będzie można zostawić dowód rejestracyjny i polisę OC w domu.

Kontrola ruchu drogowego

Rozdział 1: Uprawnienia Policji i innych organów Art. 129.

 1. (…)
 2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do:
  1. legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
  2. sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie;

Przepisy kodeksu drogowego szczegółowo wskazują dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierujący pojazdem, są nimi:

 1. uprawnienie do kierowania danym pojazdem – prawo jazdy
 2. dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu – dowód rejestracyjny
 3. poświadczenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego lub poświadczenie opłacenia składki na takie ubezpieczenie

Czy trzeba mieć przy sobie polisę OC i dowód rejestracyjny?

Reasumując, podczas kontroli policyjnej a także w celu poruszania się po drogach, kierowca zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument prawa jazdy, dowód rejestracyjny oraz potwierdzenie zawarcia polisy OC. W przypadku polisy OC dopuszcza się potwierdzenie w wersji elektronicznej, np. wydany certyfikat lub potwierdzenie płatności. Dokument PDF powinien być wystawiony przez ubezpieczyciela lub stanowić plik pobrany ze strony banku, z którego płatność została wykonana. Dokument PDF jest „podpisany cyfrowo”. Potwierdzeniem w wersji papierowej będzie certyfikat wydania polisy OC wystawiony przez ubezpieczyciela, wydruk certyfikatu (jeśli został dostawczony elektronicznie), potwierdzenie opłacenia polisy OC (z właściwym dla niej tytułem przelewu) lub certyfikat i potwierdzenie płatności razem (w zależności od informacji zawartych na polisie OC).

Dochodzimy do sytuacji, w której z jednej strony kierowca musi okazać właściwy dokument (dowód rejestracyjny), z drugiej strony prawo w tym prawo o notariacie, wskazuje, że kopia poświadczona notarialnie posiada tę samą moc co oryginał. Wszystko rozchodzi się jednak o prawidłową interpretację przepisów i prawa oraz użytej terminologii. Na podstawie wyroku sądu w Olsztynie: Sygn. akt IX W 2514/17 dowiemy się, że:

 • Nie jest prawdą, że w przypadku dowodu rejestracyjnego, można wykonać jego poświadczenie notarialne.

Poświadczenie notarialne dowodu rejestracyjnego to nie oryginał dowodu

O ile w Kodeksie Prawa Administracyjnego znajdziemy informacje dot. mocy prawnej odpisów i poświadczeń, to należy mieć tu na względzie, że w chwili kontroli drogowej, posiadanie poświadczenia notarialnego, nie upoważnia kontrolującej nas jednostki, do uznania jej jako dokumentu właściwego. Nawet jeśli uznalibyśmy, że dokument taki został stworzony prawidłowo, zgodnie z przepisami, kierowca zobowiązany jest posiadać konkretny dokument, a nie jego poświadczenie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że dokument ten zawiera istotne informacje, dot. danych rejestracyjnych pojazdu, a także uwag, dot. badania technicznego i wyposażenia.

Poświadczenie które jest wykonywane przez notariusza mają charakter dokumentów urzędowych, ale dotyczą wyłącznie samego aktu poświadczenia, a nie dokumentu. Czynnością
notarialną jest wyłącznie poświadczenie, podobnie jak w wypadku poświadczania zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Poświadczony odpis stanowi więc dokument, ale nie może być traktowany jako oryginał i nie posiada jego mocy, co w przypadku dowodu rejestracyjnego jest niezbędne do przeprowadzenia kontroli lub zatrzymania dokumentu.

 • Przepis art. art. 109 Prawa o notariacie stanowi iż jedynie wypisy ( odpisy i wyciągi) aktów notarialnych mają moc oryginałów. Przepis ten nie dotyczy poświadczeń.

Warto zwrócić również uwagę, że w każdym Wydziale Transportu znajdziemy dodatkową informację: Uwierzytelniona kserokopia dowodu rejestracyjnego nie jest dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu i nie może też stanowić podstawy do rejestracji pojazdu zamiast dowodu rejestracyjnego (np. gdy jest zatrzymany przez Policję). Uwierzytelniona kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego najczęściej jest wydawana właścicielom na ich wniosek celem okazania w towarzystwie ubezpieczeniowym w przypadku kolizji i zatrzymania przez Policję dowodu rejestracyjnego.

Już na podstawie kilku przepisów oraz wyroku sądu, gdzie na próżno szukać w sieci wyrok odwrotnych, a więc uznających rację kierowcy w zakresie przedstawienia podczas kontroli drogowej poświadczenia notarialnego, możemy wywnioskować, że kserokopia lub poświadczenia, wykonane u notariusza, nie upoważnia nas do niczego. Owszem, poświadczenie notarialne może stanowić „dokument” który przedstawimy, ale nie dotyczy to samej kontroli drogowej, kiedy kontrolujący nas Policjant, prosi o pokazanie oryginału dokumentu.

Sytuacja ta ulegnie zmianie (częściowo) kiedy prawo umożliwi nam nie posiadania przy sobie polisy OC ani dowodu rejestracyjnego.

Odpowiadając na tytułowe pytanie: nie ma przepisu ani „prawa”, które umożliwiało by nam poruszanie się po drogach (ważne!) posiadając przy sobie kserokopię lub poświadczenie notarialne dowodu rejestracyjnego lub dokumentu prawa jazdy.

Zmiana w przepisach 4 czerwca 2018 – brak DR i polisy OC