Czy w TAXI trzeba posiadać pełne koło zapasowe?

Nie, posiadanie ogumionego koła zapasowego nie jest konieczne w pojazdach uznawanych wg. przepisów jako taksówka. Zmiany w tym zakresie weszły w życie 6 lipca 2016 roku na podstawie nowelizacji rozporządzenia. Zmienioną treść można znaleźć na stronie sejmu:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

14) w § 24 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony
i jedne z tyłu nadwozia umożliwiające, tylko w razie konieczności, wyjście na zewnątrz;”,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) ogumione koło zapasowe lub zestaw naprawczy;”;

Oryginalny tekst rozporządzenia znajdziemy tutaj:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

W rozporządzeniu tym znajdziemy informacje, że w taksówce wymagane jest posiadanie ogumionego koła zapasowego. Powodowało to, że kierowcy taksówek zmuszeni byli do zakupu takiego koła lub jego instalacji w bagażniku, jeśli decydowali się, np. na instalację LPG.

Co ciekawe, kiedy rozporządzenie obowiązywało (i nadal obowiązuje ale w zmienionej postaci), w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 26 czerwca 2012 r dot. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach można było znaleźć zapis, który wskazywał:

  • 3. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU, KTÓRY MA BYĆ UŻYWANY JAKO TAKSÓWKA 3.1. Taksówka Oględziny. 1. Brak taksometru elektronicznego z ważnym dowodem legalizacji. X 2. Brak gaśnicy, apteczki, koła zapasowego lub koła dojazdowego lub zestawu naprawczego.

M.in. na tej podstawie, kierowcy taksówek pozwalali sobie na łamanie prawa, chociaż Policja i inne służby kontroli uprawnione do sprawdzenia wyposażenia pojazdu, beż żadnych dyskusji mogły kierowcę ukarać mandatem, za brak ogumionego koła zapasowego.

W chwili obecnej obowiązuje zmieniona treść rozporządzenia, które dopuszcza posiadanie zarówno ogumionego koła jak i zestawu naprawczego, np. łaty w sprayu.