Holowanie pojazdu – krok po kroku

Holowanie pojazdu to czynność o której każdy wie wszystko, ale mało kto potrafi to zrobić poprawnie. Z pewnością większość kierowców dojechało do celu, to statystycznie, znaczna ich grupa złamała przy tym nie jeden przepis. Prawidłowe holowanie pojazdu to bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Zwłaszcza nas samych oraz kierowców i pieszych, którzy na nas trafią.

Kluczowe przed rozpoczęciem holowania jest sprawdzenie: czy posiadamy trójkąt ostrzegawczy i właściwą dla pojazdu linkę holowniczą. Czy holowany pojazd ma sprawny układ kierownicy, hamulcowy i światła, w tym kierunkowskazy. Do kiedy ważna jest i czy w ogóle pojazd który będziemy holowali posiada polisę OC? Czy kierowcy są trzeźwi i posiadają dokumenty uprawniające do jazdy?

Jak poprawnie przebiega holowanie pojazdu?

 1. Prędkość: w terenie zabudowanym nie można przekroczyć 30 km/h, a poza nim, 60 km/h
 2. Droga holowania: droga powinna być prosta. Zostać wybrana w sposób minimalizujący konieczność wykonywania skomplikowanych manewrów. Takich w których obecność dwóch połączonych ze sobą pojazdów może zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego innych jego uczestników. Droga powinna być więc prosta, najlepiej mało uczęszczana, aby nie powodować dodatkowych utrudnień w ruchu drogowym,
 3. Odległość: odległość pomiędzy holowanymi pojazdami nie powinna być dłuższa niż 3 metry przy połączeniu sztywnym (pręt) oraz od 4 do 6 metrów przy połączeniu giętkim,
 4. Oznakowanie: pojazd holowany posiada trójkąt ostrzegawczy zamontowany z tyłu z lewej strony, posiada włączone światła postojowe,
 5. Oznakowanie: pojazd holujący korzysta ze świateł mijania, utrzymuje stałą prędkość. Ustawia lusterka wsteczne w sposób umożliwiający kontrolę pojazdu holowanego oraz sytuacji za nim,
 6. Kierowca holujący pojazd zobowiązany jest wykonywać wszystkie manewry płynnie, bez nagłych zrywów, mogących doprowadzić do kolizji pojazdów lub zerwania połączenia, a także przed wykonaniem danego manewru, uwzględnić, że jest on połączony z innym pojazdem, patrz punkt niżej,
 7. Pojazdy, z uwagi na połączenie, nie zatrzymują się w miejscach, w których obecność linki/połączenia mogła by wpłynąć na innych uczestników ruchu, dot. to m.in. przejść dla pieszych, skrzyżowań, przejazdów kolejowych, rowerowych i tramwajowych.

WAŻNE! Za powstałe szkody w czasie holowania pojazdu, odpowiada holujący. Holowanie pojazdu to czynność wykonywana przez kierowcę jadącego z przodu, analogicznie jak holowanie przyczepy.

WAŻNE! Trójkąt ostrzegawczy należy do podstawowego wyposażenia pojazdu. Każdy kierowca zobowiązany jest do jego posiadania. Zgodnie z przepisami, trójkąt powinien znajdować się z lewej strony z tyłu pojazdu (obowiązuje ruch prawostronny, wyprzedzanie odbywa się z lewej strony).  Nie wolno wkładać trójkąta ostrzegawczego za szybę. Jest to niezgodne z założeniami prawa.

Należy pamiętać, że chociaż holowanie pojazdów jest ograniczone także prędkością, z jaką mogą poruszać się pojazdy to obowiązują również przepisy, dot. poruszania się z prędkością utrudniającą ruch innym uczestnikom. Wybrana trasa nie powinna więc być skomplikowana, ale też nie może opierać się jedynie na wyborze głównych dróg o dużym natężeniu ruchu, gdzie nasza obecność może stanowić ograniczenie dla innych uczestników. Pasy awaryjne, pasy wyłączone z ruchu, pobocze oddzielone linią ciągłą, nie stanowią przestrzeni przeznaczonej do holowania pojazdu.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu. Co musimy wozić?

Najczęściej popełniane błędy przy holowaniu pojazdów:

 • Używanie świateł awaryjnych przez pojazd holowany lub holujący. Holowanie pojazdu to przepisy! Niezgodne z przepisami jest używanie świateł awaryjnych, które blokują możliwość prawidłowego użycia sygnalizatorów kierunkowych, np. podczas zmiany kierunku jazdy. Pojazd holujący używa świateł mijania + kierunkowskazy, pojazd holowany świateł postojowych (a nawet żadnych) + kierunkowskazy,
 • Kierowca nie posiada prawa jazdy: niezależnie od tego czy holujemy czy jesteśmy holowani, osoby znajdujące się za kierownicą pojazdu, zobowiązane są do posiadania stosownego dokumentu prawa jazdy. Prawa jazdy la pojazdu, w którym przebywają. Dotyczy to także sytuacji, w której odebrano nam uprawnienia jak i posiadania uprawnień stosownych do typu pojazdu,
 • Umieszczenie trójkąta ostrzegawczego za szybą (gdziekolwiek) zamiast lewej strony na zewnątrz: teoretycznie Policja przymyka oko jeśli trójkąt znajduje się w pojeździe lub nie znajduje się z lewej strony, w praktyce jest to jednak wykroczenie.

Zabrania się holowania pojazdów:

 • które mają niesprawny układ kierowniczy, w tym pojazdów, które są ogólnie niesprawne w zakresie, np. braku koła,
 • których działanie układu hamulcowego, zależnie jest od działania silnika,
 • holowania pojazdu bez kluczyka w stacyjce, posiadającego np. blokadę kierownicy,
 • holowania pojazdów, które połączone są ze sobą linką, zamocowaną na haku,
 • z niesprawnym układem hamulcowym (patrz treść artykułu poniżej – warunki techniczne pojazdów).

Warto zwrócić uwagę tu na dwie kwestie: prowadzenie pojazdu, którego obrót kierownicy lub działanie hamulców jest uzależnione od przekręconego w stacyjce klucza lub uruchomienia silnika. W przypadku zablokowania kierownicy lub zablokowaniu hamulców, może skończyć się to katastrofą.

 

Pożyczanie prądu – jak naładować akumulator od innego akumulatora?

Przepisy: Oddział 9 – Holowanie pojazdu

Art. 31.Rozdział 5 – Ruch pojazdów

1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:

 • prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem;
 • pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności;
 • w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim;
 • pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie;
 • pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu;
 • w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim – dwa układy;
 • odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 m do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zabrania się holowania:

 • pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia;
 • pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony;
 • więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego;
 • pojazdem z przyczepą (naczepą);
 • na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.

3. W razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.

Holowanie pojazdu czyli linka i dwóch kierowców

Holowanie to stan w którym jeden pojazd silnikowy ciągnie inny pojazd silnikowy. A ten w danym momencie i okoliczności nie jest zdolny do samodzielnego przemieszczania się. Do holowania używa się linki holowniczej lub innego typu złącza, zależnego od pojazdów które poddają się holowaniu.

 • Motocykle holuje się za pomocą połączeń giętkich. Połączeń ze specjalnym systemem zaczepów, umożliwiających szybkie uwolnienie holowanego pojazdu, np. w sytuacji jego wywrócenia;
 • Samochody osobowe także holuje się za pomocą połączeń giętkich. Tu możemy odróżnić połączenia sprężynowe, sznurkowe, łańcuchowe i pasmowe, a także rozciągające się i ściągające). W tym przypadku zaczepy użyte do holowania muszą uniemożliwić ich odczepienie w czasie holowania;
 • Samochody ciężarowe można holować zarówno na połączeniu sztywnym jak i giętkim. Tu częściej stosuje się połączenie sztywne (pręt) ze względu na jego wytrzymałość. Połączenie tego typu można stosować w samochodach osobowych. Mimo to nie robi się tego, bo nikt nie wozi ze sobą takiego pręta (tak, to jedyny powód).

Warunki techniczne pojazdów:

 • w przypadku połączenia giętkiego: pojazd holowany musi mieć sprawne oba układy hamulcowe, np. główny, hydrauliczny i drugi, „ręczny”. Niedopuszczalnym jest więc holowanie pojazdu, który ma niesprawny lub tylko sprawny jeden układ hamulcowy,
 • w przypadku połączenia sztywnego, dopuszcza się, aby pojazd holowany miał sprawny minimum jeden układ hamulcowy,
 • układ hamulcowy może być niesprawny w przypadku gdy sposób holowania pojazdu nie wymaga użycia hamulca. Przykład: poprzez unoszenie przodu lub tyłu pojazdu na czas holowania (dźwig).

Obowiązkowe wyposażenie samochodu. Co musimy wozić?

Polisa OC a holowanie pojazdu:

Ubezpieczenie OC pojazdu holującego: w ramach polisy OC holującego pokrywane są wszelki szkody wyrządzone przez ten pojazd (holujący). Także szkody wyrządzone przez pojazd holowany jeśli ten jest złączony z pojazdem holującym. A także, np. w wyniku odczepienia/zerwania linki, toczy się.

Ubezpieczenie OC pojazdu holowanego: ma znaczenie w sytuacji, w której pojazd holowany nie jest złączony z pojazdem holującym. A także gdy jego ruch, nie jest związany z w/w przykładowym zerwaniem linki lub odczepieniem się.

WAŻNE! Za powstałe szkody w czasie holowania pojazdu, odpowiada holujący.

Holowanie pojazdu uzależnione jest także od badania technicznego. Badanie techniczne lub jego brak nie jest kluczowym elementem przy holowaniu pojazdu (dot. badania pojazdu holowanego). Może jednak stanowić podstawę do wstrzymania wypłaty odszkodowania. A także odpowiedzialności, w przypadku kiedy stan pojazdu może mieć kluczowe znaczenie przy wyjaśnianiu okoliczności powstania zdarzenia drogowego. Sytuacja analogiczna, gdy poruszamy się po drogach bez ważnego przeglądu technicznego, ale posiadając polisę OC lub/i polisę AC.

Zanim rozpoczniemy holowanie pojazdu warto sprawdzić warunki ubezpieczenia OC/AC, w których to większość ubezpieczalnie oferuje już usługi holowania. A także lawetę w ramach podstawowego pakietu Assistance.