Czy trzeba mieć przy sobie polisę OC i dowód rejestracyjny?

Aktualizacja: od 1 października 2018 roku nie trzeba posiadać przy sobie polisy OC ani dowodu rejestracyjnego. Podczas kontroli drogowej, Policja lub inna jednostka, skorzystają z własnych systemów, aby sprawdzić ważność przeglądu oraz polisy OC.

Posiadanie dowodu rejestracyjnego i polisy OC jest nadal obowiązkowe. Posiadanie ich przy sobie może nadal okazać się niezbędne w wielu sytuacjach.

Nie trzeba wozić dowodu rejestracyjnego, ale czy warto go zostawiać?

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, tak. Dowód rejestracyjny oraz polisa OC są dokumentami niezbędnymi, jakie każdy kierowca pojazdu powinien mieć przy sobie podczas jazdy, kontroli czy zdarzenia drogowego. Pomimo, że wszystkie informacje dostępne w w/w dokumentach można obecnie sprawdzić w sieci Internet (a na pewno w policyjnych bazach) to przepisy jasno wskazują, że dokument taki musimy mieć przy sobie.

Zmiany mają nadejść po 4 czerwca 2018 roku, kiedy zostanie zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Nadal jest konieczne jest posiadanie dokumentu prawa jazdy.

Do tego czasu brak dowodu rejestracyjnego podczas kontroli policyjnej, w myśl artykułu 95 ustawy Kodeks Wykroczeń kosztować nas będzie 50 zł.

Przepisy kodeksu drogowego wskazują, że kierujący pojazdem powinien posiadać przy sobie:

  1. uprawnienie do kierowania danym pojazdem – prawo jazdy
  2. dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu – dowód rejestracyjny
  3. poświadczenie zawarcia umowy  ubezpieczenia OC  posiadacza pojazdu mechanicznego lub poświadczenie opłacenia składki na takie ubezpieczenie – polisa OC lub dowód wpłaty.

Za brak każdego z dokumentów zapłacimy po 50 zł, razem 150 zł. Brak dokumentów uniemożliwia nam dalsze poruszanie się pojazdem, co w praktyce może oznaczać unieruchomienie pojazdu. Oczywiście ugodowy patrol pozwoli nam, np. na dostarczenie dokumentów przez osobę trzecią, np. jeśli zostawiliśmy takowe w domu.

WAŻNE! Posiadanie dokumentów dotyczy posiadanie oryginału dokumentu a nie jego kopii czy odpisu. Wyjątek stanowią dokumenty tymczasowe (przykładowo) wydawane przez odpowiednie urzędy. 

Warto pamiętać, że nie samo prawo jazdy zezwala nam na poruszanie się wybranym typem pojazdów co odpowiednia kategoria uprawień. Warto o tym pamiętać, jeśli zdecydujemy się na jazdę, np. z przyczepą, która wymaga dodatkowej kategorii, a posiadamy już, np. kategorię B. Jazda bez uprawnień jest niedozwolona.

Warto zwrócić uwagę, że w efekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, której przepisy wejdą w życie 4 czerwca 2018, zostanie zniesiony obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Nie oznacza to jednak, że dokumentów takich nie będzie w ogóle. Będą one potrzebne podczas wyjazdów zagranicznych oraz wizyty na stacji kontroli pojazdów.